Polyamide (Nylon 6)


ATR-FT-IR spectrum of Polyamide (Nylon 6) (4000 – 225 cm–1)

 

Polyamide