Rabbitskin glue


Rabbitskin glue is purchased from Tempera OY.

ATR-FT-IR spectrum of rabbitskin glue (4000-225 cm–1)